Label
     

Informació sobre la protecció de dades:


El Consell Insular de Menorca, a través de les biblioteques que integren la XBM, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal amb la finalitat de tramitar la sol·licitud del carnet. Les dades es tracten amb estricta confidencialitat i se’ls apliquen les mesures tècniques i organitzatives de seguretat necessàries per complir amb la llei.

El responsable del tractament de les vostres dades personals és el Consell Insular de Menorca (CIF S0733002J; domicili a la plaça de la Biosfera, 5, 07703, Maó; correu, protecciodades@cime.es) i seran tractades per les biblioteques que integren la XBM.

La XBM tracta les dades personals dels usuaris amb les finalitats següents:

• Tramitar la sol·licitud d’alta i emissió del carnet d’usuari.
• Fer ús del servei de préstec, dels aparells informàtics i accedir a internet i a la plataforma de préstec digital eBiblio.
• Gestionar les comunicacions informatives relacionades amb les activitats, novetats i serveis de la XBM, si heu donat el vostre consentiment, a través de correu electrònic o altres mitjans electrònics.
• Respondre les sol·licituds i consultes de manera electrònica.
• Gestionar les reserves de documents.

Les vostres dades com a usuari de la XBM es conservaran mentre hi duri la vostra relació o fins que en sol·liciteu la supressió, excepte en el cas en què hi hagi obligació legal de mantenir-les durant el temps que sigui necessari.

Les dades no seran cedides a tercers, exceptuant els casos en què existeixi una obligació legal.

Podeu exercir el dret d’accés, limitació del tractament i rectificació de les vostres dades personals, així com la seva supressió, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En determinats casos, també podeu sol·licitar la limitació del seu tractament o oposar-vos-hi.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos presencialment a qualsevol de les biblioteques de la XBM i acreditar la vostra identitat mitjançant la presentació del carnet de la biblioteca i qualsevol dels documents oficials següents: DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o permís de residència. També ho podeu fer per correu electrònic a l’adreça de qualsevol de les biblioteques, adjuntant una còpia d’un dels documents oficials abans esmentats.

En cas que no estigueu satisfets amb la gestió de l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació, amb caràcter previ, al delegat de protecció de dades (plaça de la Biosfera, 5; 07703, Maó; correu, protecciodades@cime.es), sense perjudici de poder-vos dirigir directament a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En tot cas, s’aplicarà el que disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.


Enllaços Relacionats
Llei 3/2018 Protecció de dades

 
 
Servei Coordinador de Biblioteques - Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1 - 07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
E-mail: biblioteques@menorca.es

Consell Insular de Menorca

Servei Coordinador de Biblioteques
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1
07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
biblioteques@menorca.es


 
Avís Legal | Accessibilitat | XHTML 1.0 | CSS 2.1